دکتری رشته مدیریت گرایش رفتار سازمانی  

1)     مشاور ، عضو کمیسیون امنیت ملی و ت خارجی مجلس شورای اسلامی.

2)     مدیر گروه بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

3)     عضو هسته گزینش وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

4)     دبیر اجرایی کمیته ت گذاری و برنامه ریزی نشست های اقتصاد مقاومتی وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

5)     عضو کارگروه برنامه ریزی دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

6)     عضو کمیته برسی آیین نامه داننش آموختگان وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

7)     عضو کمیته آسیب شناسی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها.

8)     مسئول گروه ارزیابی عملکرد همایش بین الملی محیط زیست و ژئوپلتیک خلیج فارس.

9)     کارشناس امور پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

10) نماینده وزارت علوم تحقیقات و فناوری در همایش ملی جوانان و کار آفرینی.

11) مسئول و طراح و راه اندازی بانک اطلاعات اساتید و کارشناسان رصد وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

12) کارشناس مسئول معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی.

13) مدیریت شرکت غله و خدمات بازرگانی الیگودرز.

14) مسئول واحد فرهنگی دانشگاه پیام نور الیگودرز.

15) مدرس دانشگاه.

16) محقق و مولف مقالات و کتب مدیریت.